ความเป็นมา

 

  พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ
กับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๓๔ ให้พิจารณาจัดทำโรงสีข้าว ณ บริเวณโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เพื่อประโยชน์แกโรงเรียน และราษฎรซึ่งอาศัย
อยู่บริเวณรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเห็นชอบและมีพระราชดำริเพิ่มเติม ให้พิจารณาสร้างยุ้งฉาง
สำหรับเก็บข้าวสารและข้าวเปลือก
 


  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พลเอกหญิงสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชดำริ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ว่า
 
"ให้ปรับปรุง โรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ สามารถจูงใจเกษตรกร มาใช้บริการ โดยเฉพาะเกษตรกร ในพื้นที่โดยรอบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"
 
 
  คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ได้กรุณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงโรงสีข้าวพระราชทาน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2554
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้โรงสีข้าวพระราชทาน มีความทันสมัย
มีคุณภาพ ทำให้ผลผลิตจากการสีข้าวมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ได้ปริมาณ
ข้าวต้นมากขึ้น มีลานตากข้าว แก้ไขปัญหาความชื้นในข้าวเปลือกได้
มียุ้งเก็บข้าวเปลือกบริการ ทำให้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้ดีขึ้น