ส่วนบริการ :::: ดูแลปัจจัยพื้นฐาน...เพื่อให้บริการที่ฉับไว...ทั่วถึง...และต่อเนื่อง

ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
การปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสี่แยกไฟแดง รร.จปร.

 

การเดรนน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปา
การขุดลอกวัชพืช บริเวณแหล่งท่องเที่ยว รร.จปร.

 

 

การตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า รร.จปร.

 

 

 
ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร.037393010-4 ต่อ 62248 ติดต่อ Webmaster