วัตถุประสงค์

กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนนายร้อยเป็นหลัก โดยการแสวงหาการสนับสนุน
จากแหล่งต่างๆ เช่น ศิษย์เก่า หรือบุคคลอื่น

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการฝึกและศึกษา โดยจัดหาหรือปรับปรุง
อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาให้เหมาะสม
และทันสมัย

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกิจกรรม ด้านกีฬา และด้านสวัสดิการของ นนร.

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนนายร้อย ครู อาจารย์ และข้าราชการ
ที่รับราชการใน รร.จปร. ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้านการศึกษาการเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ การให้ทุนวิจัย และศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม ในการพัฒนา รร.จปร. อันจะนำไปสู่
การเสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนากองทัพ และ
ประเทศชาติต่อไป

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม