ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 

ในห้วง ๑๔ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๕๘) กทพ.รร.จปร.ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

ให้กับ รร.จปร.

รายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา