การบริจาคเงินสมทบกองทุน.

 

สถานที่ตั้ง :
สำนักงานกองทุนพัฒนา รร.จปร.ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในอาคารกองบัญชาการ รร.จปร. (กองยุทธการและการข่าวฯ)
เลขที่ ๙๙ ม.๑ ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๑

หมายเลขโทรศัพท์ :
สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ๐-๒๒๔๑-๒๖๙๑-๔, ๐๓๗-๓๙๓๐๑๐-๔ ต่อ ๖๒๙๗๒,๖๒๑๐๕ และ ๖๒๑๑๙
..............

 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนา รร.จปร.

      ๑. บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนพัฒนา รร.จปร."
ธ.ทหารไทย จำกัด(มหาชน) สาขา นครนายก เลขที่บัญชี 409-2-20869-5
(กรุณาเเนบสลิปโอนเงินมาด้วยเพื่อขอรับใบเสร็จจากสำนักงานกองทุนฯ)

      ๒. นำเช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี "กองทุนพัฒนา รร.จปร." ตามข้อ ๑ และส่งสำเนา
หลักฐานให้ ผกง.รร.จปร.ทราบ

      ๓. นำเงินสดมาบริจาค ณ ผกง.รร.จปร. หรือ กง.ทบ.(โดยแจ้งให้ ผกง.รร.จปร.
ทราบเพื่อประสานการปฏิบัติ

สิทธิ์ของผู้บริจาคสมทบ กทพ.รร.จปร.

      ๑ ผู้บริจาค ตั้งแต่ ๑ แสนบาทขึ้นไปได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจาก พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      ๒.ผู้บริจาค ตั้งแต่ ๑ หมื่นบาทขึ้นไปไดรับเกียรติบัตรจาก ผบ.รร.จปร./ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ

      ๓.ผู้บริจาค ต่ำกว่า ๑ หมื่นบาทได้รับหนังสือขอบคุณจาก ผบ.รร.จปร./ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ

      ๔.ผู้บริจาคตั้งแต่ ๕ หมื่่นบาทขึ้นไปได้รับเชิญขึ้นมอบเงินให้กับ ผบ.ทบ./ประธานกรรมการอำนวยการกองทุนฯในงานราตรีรั้วแดงกำแพงเหลือง