วัตถุประสงค์

 

การดำเนินงานของโรงสีข้าวพระราชทานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อสร้างโรงสีข้าวที่มีคุณภาพ และสร้างยุ้งฉางสำหรับเก็บข้าวสารและข้าวเปลือก

2. นำผลพลอยได้ไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาการเกษตรและโครงการ
ที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่
ใกล้เคียง

3. เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร

4. เป็นแหล่งแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือก

5. เพื่อเป็นการบริการสาธารณประโยชน์แก่เกษตรกร

6. ช่วยให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากมีหลักประกันในการ
พยุงราคาข้าวเปลือก

7. ช่วยให้นักเรียนนายร้อย เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และราษฎรที่อาศัยโดยรอบได้ศึกษาและเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการสีข้าว
ตลอดจนได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพดี