ความเป็นมา

 

พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชดำริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๔ ให้พิจารณาจัดทำโรงสีข้าว
ณ บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อประโยชน์แก่
โรงเรียนและราษฎร ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณรอบๆ บริเวณโรงเรียน
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบและมีพระราชดำริ
เพิ่มเติมให้พิจารณาสร้างยุ้งฉางสำหรับเก็บข้าวสารและข้าวเปลือก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ว่า "ให้ปรับปรุง
โรงสีข้าวพระราชทานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้มีความทันสมัย
มีคุณภาพ สามารถจูงใจเกษตรกรมาใช้บริการ โดยเฉพาะเกษตรกร
ในพื้นที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"

การสนองพระราชดำริ
คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กรุณา
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงโรงสีข้าวพระราชทาน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นเงิน ๕,๒๖๒,๐๗๙ บาท
ขณะนี้กำลังปรับปรุง จะแล้วเสร็จทันในฤดูเก็บเกี่ยวปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้
ส่งผลให้โรงสีข้าวพระราชทานมีความทันสมัย มีคุณภาพ ทำให้ผลผลิต
จากการสีข้าวมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ได้ปริมาณข้าวต้นมากขึ้น มีลานตากข้าว
แก้ไขปัญหาความชื้นในข้าวเปลือกได้ มียุ้งเก็บข้าวเปลือกบริการ ทำให้
ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น