โรงสีข้าวพระราชทานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๑

ผู้จัดการโรงสีข้าวพระราชทาน
พันเอกศรราม แสงวิลัย
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๑๙๕๓๓๔