โรงสีข้าวพระราชทานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๑


ผู้จัดการโรงสีข้าวพระราชทาน พันเอกภานุวัตร อาดำ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๔๙๙๘๕๒๒