กองบรรณาธิการ

                                             พล​เอก​หญิง สมเด็จ​พระกนิษฐาธิราชเจ้า                                                 กรมสมเด็จพระ​เทพ​รัตน​ราช​สุ​ดาฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี

ที่​ปรึกษา​กิตติมศักดิ์

กองอำนวยการ

ผู้อำนวยการ                     รองผู้อำนวยการ                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

         พล.ท.สิทธิพล  ชินสำราญ         พล.ต. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง       พล.ต. ศุภชัย ศรีหอม                                                                               พล.ต. เอกรัตน์ ช้างแก้ว              พล.ต.ประมวล จันทร์ศรี                                                                           พล.ต.วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์

ที่ปรึกษา

พล.อ.วรวิทย์ พรรณสมัย        พล.อ.พอพล มณีรินทร์          พล.อ.ชาญชัย ยศสุนทร

พล.ท.ประเสริฐ หวานฉ่ำ        พล.ท.กานต์ พินัยนิติศาสตร์      พล.ท.ศ.สมชาย สิงห์โต

พล.ต.หญิง ศิริรัตน์ บุญรอด   พล.ต.วัลลภ  ไชยลาโภ  พ.อ.หญิง วันดี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

พ.อ.อำนวย แย้มผกา   พ.อ.นันทยศ บูชา    พ.อ.อนุสรณ์  สิทธิสกุลรัตน์  พ.อ.ชัยณรงค์  แก้วประสิทธิ์

พ.อ.ณรงค์  ภักดี  ศุภผล      พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ

เลขานุการ                                         ผู้ช่วยเลขานุการ

พ.อ.ตรีบดิทร์ จิตรีศรีอร่าม                     –

กองจัดการ

กองบรรณาธิการ       

บรรณาธิการ                              ผู้ช่วยบรรณาธิการ                           

พล.ต.ธัชพล ไม้รอด                    พล.ต.หญิง กฤตยา ไม้รอด

พ.อ.จิระ เหล่าจิรอังกูร

ประจำกองบรรณาธิการ

พ.อ.หญิง อโนมา คงตะแบก    พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์ กาญจนโหติ   พ.อ.หญิงบุษยมาศ ทรรทานนท์          พ.ท.หญิง จิรัชยา ประสิทธิ์ผล   พ.ต.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ์   ร.อ.หญิง ธนัชพร ยอดเพ็ชร์          ร.ต.หญิงฉัฐรภรณ์ ยศสุนทร  ร.ท.หญิงฉัตรแก้ว ยุวพรหม

ฝ่ายศิลป์                                   ฝ่ายกฎหมาย                                       ช่างภาพ

พ.อ.ศึกษา วรรักษ์                  พ.ท.สุวัฒน์ กฤษณสมิธ                             จ.ส.อ.สุรัชชัย พงษ์ปฏิเมศร                                                                                                                   จ.ส.อ.อาทิตย์ รัตนจงงาม

ผู้จัดการ                                    ผู้ช่วยผู้จัดการ

       พ.อ.ชัยณรงค์  แก้วประสิทธิ์                         –

ผู้พิมพ์และโฆษณา

        พล.ต.ธัชพล ไม้รอด

เหรัญญิก                                    ผู้ช่วยเหรัญญิก

        พ.อ.รณชัย เปลี่ยนภักดี                   ร.ต.หญิง นัฐภัทร  พื้นผา

ฝ่ายจัดส่ง

     พ.ท.ไวพจน์ ปาจะกัง    ส.อ.เกียรติพล พงศ์ทองกุล          นางพรฒิพรรณ ยอดชมภู                     นางนันทวดี ขุนสะอาดศรี          น.ส.กนกนันท์ ปาจันท์         น.ส.วราภรณ์ ไวยภาษ

ธุรการ

ร.อ.หญิง ชนิศ  รัตนสิน        จ.ส.อ.สมหมาย พุทธา          จ.ส.อ.หญิง พจมาลย์ ยังขวัญ                 น.ส.อรสา   ทองดีเรียน         นายปฐม กอบแก้ว