หน้าหลัก สกศ.รร.จปร.
หน้าหลัก กมส.สกศ.
ภารกิจ
ปณิธาน
โครงสร้างการจัด
รายนาม ผอ.กมส.
บุคลากร
หลักสูตร
ติดต่อ - สอบถาม
วิสัยทัศน์กว้างไกล วินัยยอดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม วิชาการเลิศล้ำ พร้อมนำสังคม

กองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กมส.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษา ด้านวิชาการในระดับปริญญาตรีแก่ นนร. ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนใน 1 สาขาวิชา คือ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ดำเนินการสอน นนร. ให้สามารถบูรณาการ ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการและพัฒนา ตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น บรรลุวัตถุประสงค์