หน้าหลัก สกศ.รร.จปร.
หน้าหลัก กมส.สกศ.
ภารกิจ
ปณิธาน
โครงสร้างการจัด
รายนาม ผอ.กมส.
บุคลากร
หลักสูตร
ติดต่อ - สอบถาม
วิสัยทัศน์กว้างไกล วินัยยอดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม วิชาการเลิศล้ำ พร้อมนำสังคม


เป้าหมาย

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อความสำเร็จแห่งกองทัพ และความสุขของประชาชน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ คือ ผลิตนายทหารสัญญาบัตร ให้เป็นนายทหารหลัก ของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา สังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและวิชาการทหาร สามารถออกไปรับราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้เพียงพอ ในการที่จะศึกษาต่อ ในระดับปริญญาที่สูงขึ้น

2 เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ