หน้าหลัก สกศ.รร.จปร.
หน้าหลัก กมส.สกศ.
ภารกิจ
ปณิธาน
โครงสร้างการจัด
รายนาม ผอ.กมส.
บุคลากร
หลักสูตร
ติดต่อ - สอบถาม
วิสัยทัศน์กว้างไกล วินัยยอดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม วิชาการเลิศล้ำ พร้อมนำสังคม

 

กองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

 

หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2558
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558)