หน้าหลัก สกศ.รร.จปร.
หน้าหลัก กมส.สกศ.
ภารกิจ
ปณิธาน
โครงสร้างการจัด
รายนาม ผอ.กมส.
บุคลากร
หลักสูตร
ติดต่อ - สอบถาม
วิสัยทัศน์กว้างไกล วินัยยอดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม วิชาการเลิศล้ำ พร้อมนำสังคม

บุคคลากรกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผู้บริหาร


พ.อ.ธนาวัฒน์ แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกอง

พ.อ.แดนชัย กองแก้ว
รองผู้อำนวยการกอง


 

ฝ่ายธุรการ

ร.ต.หญิง ณัฐณิชาช์ คำชุ่ม
ประจำกอง


จ.ส.อ.อรรถวุฒิ ไวยภาษี
เสมียน

จ.ส.อ.อำพล อภิคมานนท์
เสมียน

ส.อ.ชลอ สุขสิริ
เสมียน


นายมงคล สง่าเพ็ชร
พนักงานรักษาสถานที่

นายติณณภพ หอมจันทร์
พนักงานรักษาสถานที่


อาจารย์สอนนักเรียนนายร้อย

  ชื่อ (คุณวุฒิ) วิชาที่สอนภาคเรียนที่ 1 วิชาที่สอนภาคเรียนที่ 2

 

พ.อ.หญิง รศ.อาภัสรา สารลักษณ์
 - ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
 - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)

 - แนวคิดและทฤษฎี
   การพัฒนาประเทศ

 - ปัญหาสังคม
 - การพัฒนาชุมชน

 

พ.อ.หญิง รศ.พิมลพรรณ อุโฆษกจิ
 - อ.บ. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 - สส.ม. (พัฒนาชุมชน)

 - สังคมวิทยาเบื้องต้น

 - การพัฒนาชุมชน
 - ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2

 

พ.อ.หญิง รศ.อโณมา คงตะแบก
 - ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
 - ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

 - การบริหารโครงการ

 - นโยบายสาธารณะ

 

พ.อ.ดร.พลพัต รัตนอนันต์
 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 - วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 - ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 - ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)

 - เศรษฐกิจประเทศไทย

 - เศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
 - หัวข้อพิเศษฯ : การบริหารการเงินส่วนบุคคล

 

พ.อ.ยุทธพงษ์ วงศ์อามาตย์
 - ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

 - หลักการบริหารรัฐกิจ

 - องค์การและการจัดการ

 

พ.อ.นภบัญชา ชินอัศวโสภณ
 - ศษ.บ. (สุขศึกษา)
 - รป.ม. (เศรษฐกิจพอเพียง)

 - รูปแบบภาวะผู้นาเพื่อการ
   เปลี่ยนแปลงทางสังคม (เลือกเสรี)

 - รูปแบบภาวะผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
   ทางสังคม (เลือกเสรี)

 

พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม
 - ร.บ. (การระหว่างประเทศ)
 - ศศ.ม. (ยุโรปศึกษา)
 - M.S. (Management)

 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 - หลักรัฐศาสตร์
 - การเมืองการปกครองเอเชียอาคเนย์

 

พ.อ.หญิง ผศ.สาธนี แก้วสืบ
 - ศ.บ. (เชิงปริมาณ)
 - พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค

 - เศรษฐศาสตร์มหภาค
 - เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน

 

พ.อ.หญิง ออมณี โรจนาปิยาวงศ์
 - วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   การอาหาร)
 - M.S.A. (International Administration)

 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 - องค์การและการจัดการ

 

พ.อ.แดง ศรีอรุโนภาส
 - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 - รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)

 - หลักการบริหารรัฐกิจ
 - เทคนิคการบริหารงานประยุกต์
 - การจัดการความขัดแย้ง

 - ทหารกับการบริหารการพัฒนา

 

พ.อ.หญิง ผศ.สาริณี ไกรสังเกตุ
 - ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์)
 - ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)
 - รป.ม. (บริหารรัฐกิจ)

 - หลักการบริหารรัฐกิจ

 - หลักการประชาสัมพันธ์

 

พ.อ.หญิง ดร.รุ่งอรุณ วัฒยากร
 - พย.บ.
 - ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
 - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 - บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
 - กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
 - กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

 - เทคนิคการบริหารงานประยุกต์
 - การจัดการความขัดแยัง

 - การคิดสร้างสรรค์นวตกรรม
   เพื่อความเป็นผู้นำทหาร

 

พ.อ.หญิง ผศ.ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์
 - วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 - วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
 - ค.ด. (บริหารการศึกษา)

 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค

 - เศรษฐศาสตร์มหภาค
 - เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน

 

พ.อ.หญิง ผศ.ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพฒนานันทกุล
 - วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์)
 - วท.ม. (การจัดการ)
 - ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)

 - เศรษฐกิจประเทศไทย

 - เศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
 - หัวข้อพิเศษฯ : การบริหารการเงินส่วนบุคคล

 

พ.ท.ถนัดกิจ ยามาลี
 - ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
 - กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
 - น.บ.
 - นม. (กฎหมายมหาชน)

 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
   กฎหมายทั่วไป
 - กฎหมายปกครอง

 - กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 - กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็น
   ในการรับราชการทหาร
 - กฎหมายสิทธิมนุษยชน

 

พ.ท.ฐนัส มานุวงศ์
 - ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)
 - สค.ม. (สังคมวิทยา)
 - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
 - ศษ.บ (การแนะแนว)

 - นิเวศวิทยามนุษย์

 - ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
 - การพัฒนาชุมชน
 - การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 

พ.ท.หญิง ผศ.ดร.สริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ
 - ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
 -  ร.ม. (การปกครอง)
 - บร.ม. (การจัดการทั่วไป)
 - ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

 - การเมืองการปกครองท้องถิ่น

 - หลักรัฐศาสตร์

 

พ.ท.หญิง ดร.พรรณพงา จุฬานนท์
 - อบ. (อักษรศาสตร์)
 - M.A. (TESOL)
 - Ph.D. (Asia and the Pacific)

 - การสัมมนา

 - ความมั่นคงชายแดน

 

พ.ท.หญิง ดลยา เบญจาศิริชัย
 - ร.บ. (การปกครอง)
 - ศศ.ม. (ยุโรปศึกษา)

 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 - การเมืองการปกครองไทย

 - หลักรัฐศาสตร์
 - การเมืองการปกครองเอเชียอาคเนย์

 

พ.ท.หญิง เบญจวรรณ อุปัชฌาย์
 - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
 - รปม. (การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
   และการจัดการเมืองใหม่)
 - ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

 - การบริหารโครงการ

 - นโยบายสาธารณะ

 

พ.ต.หญิง ผศ.ณริตศา สายสอาด
 - น.บ.
 - บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
 - ศศ.ม. (การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)

 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
   กฎหมายทั่วไป

 - กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 - กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็น
   ในการรับราชการทหาร

 

พ.ต.สุรินทร์ วงษ์โสม
 - บธ.บ. (การจัดการ)
 - ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
 - นบ.

 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
   กฎหมายทั่วไป

 - กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 - กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็น
   ในการรับราชการทหาร

 

พ.ต.หญิง ดร.เพ็ญพรรณ เสนารักษ์
 - นศ.บ. (การประชาสมพันธ์)
 - นศ.ม. (การโฆษณา)
 - ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)

 - หลักการบริหารรัฐกิจ

 - องค์การและการจัดการ

 

พ.ต..หญิง ดร.ชัชชนก เตชะวณิช
 - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 - กจ.ม. (การจัดการทั่วไป)

 - หลักการตลาด (วิชาเลือกในสาขา)

 - หลักการตลาด (วิชาเลือกเสรี)

 

ร.อ.ภริลพัจจ์ จักร์แสน
 - ร.บ. (การปกครอง)
 - ศศ.ม. (การปกครอง)

 - การเมืองการปกครองไทย

หลักรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองเอเชียอาคเนย์

 

ร.ท.อาคม โง้นแดง
 - นบ.
 - เนติบัณฑิตไทย
 - นม. (กฎหมายมหาชน)

 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
   กฎหมายทั่วไป

 - กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 - กฎหมายทหารและกฎหมาย
   ที่จำเป็นในการรับราชการทหาร
 - กฎหมายสิทธิมนุษยชน

 

ร.ท.หญิง นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล
 - ค.บ. (มัธยมศึกษามนุษยศาสตร์
   สังคมศาสตร์)
 - ค.ม. (วิธีวิทยาวิจัยการศึกษา)

 - ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1

 - ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2

 

ร.ท.หญิง ธิริญญา เพ็ญญะ
 - บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 - การบริหารโครงการ

 - องค์การและการจัดการ

 

ร.ท.หญิง ศตนันท์ บุพศิริ
 - ศ.บ.
 - MSc. (International Economics,
   Finance and Development)

 - เศรษฐกิจประเทศไทย

 - เศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
 - หัวข้อพิเศษฯ : การบริหารการเงินส่วนบุคคล
 - เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน

 

ร.ท.หญิง วรัณญา สังข์อ่อง
 - ศ.บ.
 - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค

 - เศรษฐศาสตร์มหภาค
 - เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน

 

ร.ท.คมกริช กองม่วง
 - วท.บ. (ทบ.)

 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 - การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
   และวัฒนธรรม

 

ร.ท.กฤษฎา แก้วเกลี้ยง
 - สม.บ.
 - สม.ม. (การวิจัยทางสังคม)

 - สังคมวิทยาเบื้องต้น
 - ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1

 - ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
 - ปัญหาสังคม

 

ร.ท.ศุภชัย ปานพรหมมาศ
 - น.บ.
 - เนติบัณฑิตไทย
 - น.ม. (กฎหมายอาญาและ
   กระบวนการยุติธรรม ทางอาญา)

 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
   กฎหมายทั่วไป

 - กฎหมายรัฐธรรมนูญ

 

ร.ต.วงษ์ตะวัน ลังกาฟ้า
 - B.A. (Economics and Business)

 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค

 - เศรษฐศาสตร์มหภาค
 - การเมืองการปกครองเอเชียอาคเนย์

 

ร.ต.พรหมณชนก เกตุพันธุ์
 - B.A. (Political Science)

 - การเมืองการปกครองไทย

 - หลักรัฐศาสตร์