หน้าหลัก สกศ.รร.จปร.
หน้าหลัก กมส.สกศ.
ภารกิจ
ปณิธาน
โครงสร้างการจัด
รายนาม ผอ.กมส.
บุคลากร
หลักสูตร
ติดต่อ - สอบถาม
วิสัยทัศน์กว้างไกล วินัยยอดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม วิชาการเลิศล้ำ พร้อมนำสังคม

ภารกิจ

กมส.สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ นนร.สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการ ผลิต นนร. ที่เป็นเลิศ ทางวิชาการด้านการพัฒนา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น โดยกำหนดแนวคิดด้านการพัฒนากองวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร งานวิชาการ การ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนงานบริการ ทางวิชาการแก่ หน่วยงานหรือสังคมภายนอก และเพื่อให้การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการมีประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติราชการในปีต่อ ๆ ไปจึงได้ทำการประเมินแผนปฏิบัติราชการในครั้งนี้ขึ้น