หน้าหลัก  สรุปโครงการ  งบประมาณ  การบริหารโครงการ  ระยะเวลาโครงการ  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การนำไปใช้งาน  การติดตามผลการดำเนินงาน

 

สรุปโครงการโดยย่อ
 
กองทัพบก ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในหน่วยงานด้านความมั่นคง
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ๒๕% ใน ๑๐ ปี
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับหน่วยทหาร เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของหน่วยงาน โดยคัดเลือก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เป็นหนึ่งหน่วยงานต้นแบบในการดำเนินโครงการ
และเป็นหน่วยศึกษาเรียนรู้สำหรับประชาชน รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่
 

 

 

จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์


กองส่งกำลังบำรุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393010 - 4 ต่อ 62126