หน้าหลัก  สรุปโครงการ  งบประมาณ  การบริหารโครงการ  ระยะเวลาโครงการ  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การนำไปใช้งาน  การติดตามผลการดำเนินงาน

 

การบริหารโครงการ
 
หน่วยบริหารโครงการ คือ กองทัพบก โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นหน่วย
เจ้าของโครงการ มี รองผู้บัญชาการ รร.จปร. เป็นผู้อำนวยการโครงการ ทำหน้าที่กำกับดูแล
ด้านนโยบายและบริหารการดำเนินโครงการในภาพรวมและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ดำเนินการปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 

 

 

จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์


กองส่งกำลังบำรุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393010 - 4 ต่อ 62126