หน้าหลัก  สรุปโครงการ  งบประมาณ  การบริหารโครงการ  ระยะเวลาโครงการ  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การนำไปใช้งาน  การติดตามผลการดำเนินงาน

 

ความเป็นไปได้ในการนำผลการดำเนินการไปใช้
 
การนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้งาน
จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมเพื่อช่วยพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
สำหรับนักเรียนนายร้อยตั้งแต่ต้นทางให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับหน่วยงานราชการอื่น ๆ และประชาชนในพื้นที่
 

 

 

จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์


กองส่งกำลังบำรุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393010 - 4 ต่อ 62126