หน้าหลัก  สรุปโครงการ  งบประมาณ  การบริหารโครงการ  ระยะเวลาโครงการ  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การนำไปใช้งาน  การติดตามผลการดำเนินงาน

 

งบประมาณ
 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาด ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๖๖๒,๖๐๐.- บาท
 

 

 

จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์


กองส่งกำลังบำรุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393010 - 4 ต่อ 62126