ประวัติความเป็นมา  วัตถุประสงค์  พระราชกระแสรับสั่ง  การดำเนินการ  การปฏิบัติงาน  เสด็จพระราชดำเนินฯ

ปี ๒๕๕๖

 

 

เฟส ๑ จำนวนเงิน ๙๙๙,๘๔๐ บาท

 
สร้างถนนระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร

 

 

 

สร้างถนนระยะทาง ๕๒๔ เมตร

 

 

สะพานแขวน ๒ จุด

 

 
ปี ๒๕๕๘
 


เฟส ๓ จำนวนเงิน ๓๘๘,๐๔๔ บาท


สร้างถนนระยะทาง ๕๖ เมตรเฟส ๓ จำนวนเงิน ๓๘๘
,๐๔๔ บาท

 
 
จัดทำซุ้มไม้เลื้อย จำนวน ๔ จุด เฟส ๓ จำนวนเงิน ๓๘๘,๐๔๔ บาท

 

 

จัดทำป้ายสวนพฤษพรรณเทพรัตน์ เฟส ๓ จำนวนเงิน ๓๘๘,๐๔๔ บาท

 

 

 

จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393596