ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ พระราชกระแสรับสั่ง การดำเนินการ การปฏิบัติงาน เสด็จพระราชดำเนินฯ

 

 
   
 

 
                  
  • เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน
  • เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพืชเฉพาะถิ่นและพืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์
  • เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนายร้อย กำลังพลและครอบครัว เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น นักวิชาการ
   นิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป
  • เป็นแหล่งสันทนาการ พักผ่อน ออกกำลังกาย
  • เป็นแหล่งพรรณไม้สำรองของพระตำหนักสวนปทุม

 

กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393596