ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ พระราชกระแสรับสั่ง การดำเนินการ การปฏิบัติงาน เสด็จพระราชดำเนินฯ

 

 
   
 
     

 

 • เดินทางไปเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้เพิ่มเติมจากของเดิมที่มีอยู่
 • นำพืชที่เก็บรวบรวมมาอนุบาลเพาะเลี้ยงให้ต้นไม้มีขนาดพร้อมที่จะลงปลูก
 • เก็บข้อมูลจำเพาะของพืชแต่ละชนิด เช่น ถ่ายรูปดอก ผล และใบ ระยะการออกดอกและติดผล
  จำแนกชนิดพืชให้ได้ตรงตามพันธุ์ ทำทะเบียนประวัติพันธุ์พืชแต่ละชนิด
 • จัดทำ AR Code ของพืชแต่ละชนิด เพื่ออธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจากการรวบรวมไว้ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้อิงอาศัย
 • ตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้น ตัดแต่งทรงพุ่มสำหรับไม้ขนาดเล็ก ตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช
 • จัดทำซุ้มไม้เลื้อย ซุ้มโค้ง และซุ้มดอกเห็ด
 • ทำป้ายและแสดงลักษณะวงศ์พืชแต่ละวงศ์
 • ลักษณะเด่นของพืช จำนวนสกุล จำนวนชนิดพันธุ์
 • ทำสวนหินสำหรับพืชที่ทนแล้ง

 

จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393596